4.Sınıf MALİYE POLİTİKASI

4.Sınıf MALİYE POLİTİKASI

Koder Koder şuanda Çevrimdışıdır.
14 Mayıs 2010/06:03 #1

4.Sınıf MALİYE POLİTİKASI

1. Toplam talebin para politikası ile her zaman artırılamayacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Keynesyen görüş
1. İlk Keynesyenlerin en çok çekindikleri ekonomik sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomik durgunluğun sürekli olması1. yeni kaynesyen en çok çekindikleri ekonomik sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Fiyat yapışkanlığı piyasanın temiz olmaması1. Rasyonel beklentiler varsayımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Yeni Klasiklere
1. Cari gerçek ücret düzeyinde çalışma arzusunda olmayan ve gönüllü olarak işlerini değiştiren kişileri kapsayan orana ne ad verilir?
Doğal işsizlik oranı2. Aşağıdakilerden hangisi klasik kuramın varsayımlarından biri değildir?
Fiyat yapışkanlığı
2. Belli bir faiz oranında, halkın arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu duruma ne ad verilir?
Likidite tuzağı3. Büyüyen bir ekonomide, bütçe gelirlerindeki otomatik artışın ekonomi üzerinde ters bir etki yaratarak, ekonomiyi aşırı ölçüde istikrara getirme olgusuna ne ad verilir?
Mali sürüklenme
3. İşsizlik oranı ile parasal ücretlerin artış oranı arasındaki ters ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?
Phillips eğrisi
4. Maliye politikasının zamanlama ile ilgili temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomideki konjonktür durumunun anında ve doğru olarak tahmin edilememesi
4. Aşağıdakilerden hangisi, bir ekonomideki istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyen olgulardan biridir?
Stagflasyon
4. A.W. Phillips’ten sonra, parasal ücretlerle işsizlik arasındaki negatif ilişkiyi onaylayan ve bu durumun ekonomi politikasının önemli bir aracı haline gelmesine yol açan çalışmayı yapan iktisatçılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Samuelson ve Solow
4. Aşağıdakilerden hangisi tam istihdam bütçe fazlasında bir değişikliğe yol açabilen unsurlardan biri değildir?
Faiz oranlarında değişiklik
5. Planlanan harcamaların gelire eşit olduğu faiz oranı ve çıktı düzeyi bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?
IS eğrisi
5. Kamu harcamaları çarpımının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
(1/1-c)
6. Planlanan harcamaların gelire eşit olduğu faiz oranı ve çıktı düzeyi bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?
IS eğrisi
5. Denk bütçe çarpanının değeri nasıldır?
Denk bütçe çarpanı=1
6. Keynesyen açık ekonomi modelinde, ithalat ve ihracata ilişkin varsayımlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
İhracat otonom, ithalat gelirin bir fonksiyonudur.
5. Aşağıdakilerden hangisi denk bütçe çarpan kuramının dayandığı varsayımlardan biri değildir?
Faiz oranları değişmemelidir.
Kamu harcamalarından yararlananların marjinal tüketim eğilimleri ile vergi ödeyenlerin marjinal tüketim eğilimleri birbirine eşit olmalıdır.
Kamu harcamalarının tümü mal ve hizmet alımına yönelik olmalıdır.
Kamu harcamaları içinde yatırım harcamaları ağırlıklı olmalıdır.
Kamu harcamalarındaki bir artış özel harcamalar üzerinde olumsuz bir etki yapmamalıdır.

6. GSMH’nın kişiler tarafından kişisel gelir olarak elde edildiği ve transfer harcamalarının vergi dışı olduğu bir durumda vergi fonksiyonunun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
T=t.Y
7. Spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz esnekliğinin çok yüksek, buna karşın yatırım talebinin faiz esnekliğinin çok düşük olduğunu varsayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Keynesyen
8. Dışa açık bir ekonomide, enflasyonun önlenmesi ve işsizliğin azaltılması gibi konuları kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
İç denge
9. Bir ekonomide, mal ve para piyasalarının eşanlı olarak dengede olduğu fiyat düzeyi ve çıktı miktarı bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?
Toplam talep eğrisi
10. Ekonominin tam istihdamda olduğunu gösteren toplam arz eğrisinin dikey kısmına ne ad verilir?
Klasik alan
11. Ekonomide bir istikrarsızlığın ortaya çıkması ile bir mali işlem için harekete geçme kararı arasındaki sürede meydana gelen gecikmeye ne ad verilir?
Tanıma gecikmesi
12. Uygulamada esnekliği en yüksek olan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Kişisel gelir vergisi
13. Enerji ve bazı hammadde kıtlıkları nedeniyle üretim artışı sağlanamaması sonucunda gerçekleşen fiyat artışına ne ad verilir?
Yapısal enflasyon
14. Bazı iktisatçılar tarafından ekonomide sağlıklı bir gelişmenin belirtisi olarak kabul edilen ve istihdam düzeyinin korunabilmesi için gerekli görülen enflasyon oranı aşağıdakilerden hangisidir?
% 2-3
MALİYE POLİTİKASI

Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır.
 Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir.

 Gelir düzeyini artırmak için para arzının artırılmasıgerektiğini savunan yaklaşım Monetaristyaklaşımdır.

 Otomatik istikrar sağlayıcımaliye politikasınayöneltilen en önemli eleştiri Ekonomik büyümenin otomatik frenlenmesini ortaya çıkarmasıdır.

 Enerji, hammadde veya nitelikli eleman kıtlığıgibi nedenlerle üretim artmadan fiyatların yükselmesine Yapısal enflasyon denir.

 Artan kamu harcamalarıhipotezini savunan iktisatçı Wagner'dir.

 Gelişmekte olan ülkelerde genişletici maliye politikasının etkin olamamasının nedeni Yapısal darboğaz ve kapasite eksikliğidir.

 Stagflasyon tanımıiçinde yer alanlar: Kullanılmayan üretim kapasiteleri, Yüksek bir fiyat artışı, Yetersiz iktisadi büyüme, İşsizlik

 Bir ekonomide bütçe açığıve vergilemenin ekonomiüzerindeki etkisinin aynıolduğu görüşünü savunan yaklaşım Ricardian yaklaşımıdır.,

 Keynesyen maliye politikasının gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilirliğini yitirebilmesinin nedeni Gözlemlenen ekonomik dalgalanmaların yapısının ve
kaynağının farklıolmasıdır.

 Genel bir harcama vergisi öneren ve gelir vergisininböyle bir vergi ile ikame edilmesi halinde iktisadi büyümenin hızlandırılacağınıileri süren iktisatçıKaldor'dur.

 Ani amortisman, otofinansman olanağınıen fazla artırır.

 Gelişmekte olan bir ekonomide geleneksel yöntemlerin hakim olduğu tarım kesiminde
gözlemlenen durumlar: Paralıdeğişimin azlığı, Düşük verimlilik, Hızlınüfus artışı, Düşük gelir düzeyi

 Ekonomide net bir yararın oluşmadığı, fakat bölgelerarasıve kişilerarasırant aktarımının ortaya çıktığıyarar tipi Parasal yarardır.

 Ortalama oranın yüksek, marjinal oranın düşük uygulandığıdolaysız vergilerde Gelir etkisi, ikame etkisine ağır basarak faktör arzı artar.

 Borç faiz ödemeleri, Türkiye'de 1990'lıyıllarda kamu transfer harcamalarının önemli bir miktarını oluşturmuştur.

 Fonksiyonel gelir dağılımı, çeşitli üretim faktörlerinin üretime katılmalarıkarşılığında milli gelirden aldıklarıpaylarıgösterir.

 Bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik mali araçların etkisiz kalmasına yol açan en önemli faktör Olumsuz iktisadi ve sosyal koşullardır.

 Bölgesel dengesizliği gidermeye yönelik olarak altyapıyatırımlarının getirdiği en önemli yarar Maliyet tasarrufu sağlamasıdır.

 Bir ekonomide, üretim ve istihdam hacminin, toplam talebe bağlıolduğunu savunan iktisatçıKeynes'tir.

 Bütçe açığıveya fazlasıölçüsünün maliye politikası işlemlerinin ekonomik etkilerini ölçmede sakıncalı olmasının nedeni Ekonomik faaliyet düzeyindeki değişiklikler tarafından etkilenmesidir.

 Keynes'e göre, bir ekonomide üretim ve istihdam düzeyi Toplam talep düzeyine bağlıdır.

 Gelir düzeyini artırmak için para arzının artırılması gerektiğini savunan yaklaşım Arz ekonomisi yaklaşımıdır.

 Gider vergisi türlerinden Kişisel bir harcama vergisinin konjonktürel esnekliği en fazladır.

 IMF kökenli istikrar programlarına yöneltilen eleştiriler:
Yapısal sorunlara gereken önemi göstermemesi
Gerçek gelirleri azaltması
Ekonomik büyümeye önem vermemesi
Gelir dağılımında eşitsizliklere neden olması

 1980 öncesi dönemdeki ekonomik istikrarsızlığın nedenleri:
Tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlıolması
Şehirleşmenin hızlıolması
Değişen talebe karşıüretim yapısının değişmemesi
Sanayi sektörünün dışpiyasalarla rekabet
edebilmeolanağının olmaması

 Tüketim mallarıüzerine salınan dolaylıvergilerin tasarrufu artırmasının nedeni Tüketimi kısmasıdır.
 Türkiye'de 5 yıllık kalkınma planlarının ilk üçünde özellikle, sanayi sektöründeki üretimin niteliğive üretim teknolojisi gibi konularda herhangi bir düzenleme bulunmamasının sonuçları:
İthal girdilere bağlıkalması, Teknolojik etkinliğin sağlanamaması, Üretimin yüksek maliyetle gerçekleşmesi, Sanayi sektörünün kendi kaynaklarını yaratamaması

 Bir ekonomide vergilerin kişisel gelir dağılımı üzerindeki etkilerini gösteren yöntem Lorenz eğrisi yöntemidir.
 Kışaylarında hava kirliliğini azaltmak için tek plakalıaraçlarla, çift plakalıaraçların trafiğe çıkışlarına farklıgünlerde izin vermek İdari önleme bir örnektir.

 Bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik mali araçların etkisiz kalmasına yol açan en önemli faktör Olumsuz iktisadi ve sosyal koşullardır.

 Bölgesel dengesizliği gidermeye yönelik olarak altyapıyatırımlarının getirdiği en önemli yarar Maliyet tasarrufu sağlamasıdır.

 Y.Müh. Naim Uygun tarafından hazırlanmıştır.

 Tarafsız maliye, klasik yaklaşımın savunduğu bir görüştür.

 Bir ekonomide devletin önemli bir vergi azaltması programıyürütmesinin arzulanan mal ve hizmetleri üretmek açısından gerekli teşviki sağlayabileceğini ve böylece gerçek gelirde hızlıbir gelişme yaratacağını savunan yaklaşım Arz ekonomisi yaklaşımı'dır.

 IS-LM analizine göre Vergilerde yapılan bir azalışIS eğrisini sağa doğru kaydırır.

 Ekonomi eksik istihdamda dengede iken Merkez Bankasının Pm (para arzı) artırmasıkarşısında Gelir artar , Yatırımlar artar , Tahvil fiyatlarıyükselir , LM eğrisi sağa kayar .

 Enflasyonun sonuçları: Faiz oranlarıyükselir yatırımlar düşer Gelir dağılımısabit gelirlerin lehine bozulur Kısa vadeli ve spekülatif yatırımları artırır Göstermelik tüketim artar ve tasarruflar azalır.

 Transfer harcamalarıTransfer geliri elde edenlerin marjinal tüketim eğilimi 1 olduğunda , cari ve yatırım harcamalarıkadar gelir artırıcıetkiye sahip olur.

 Stagflasyonla mücadelede alınacak önlemlerden biri Genişletici maliye politikasıile daraltıcıpara politikasının optimal bileşimi oluşturulmalıve uygulanmalıdır.

 Büyük bütçe açıklarısonucunda ortaya çıkan olgular: Yüksek fiyat düzeyi Yüksek faiz Yüksek borç servisi Yüksek dışticaret

 Genel olarak gelişmekte olan bir ekonomiye özgü istikrarsızlık kaynakları: İhracat miktarında değişmeler Bütçe açıklarındaki değişmeler UluslararasıTicaret hacmindeki değişiklikler Tarımsal üretimdeki değişmeler

 Türkiye'de ocak 1980'de uygulanmaya başlanan ekonomik istikrar politikasıönlemleri: İhracatın artması, Yüksek faiz oranları, Ücretlerin sınırlandırılması, Kamu harcamalarının azaltılması

 Türkiye'de 5 Nisan 1994 kararlarının alınmasını gerektiren nedenler: Dövize olan talebin artması, İç borç faizlerinin artması, Dışticaret açığının
artması, Kamu açıklarının artması
 Tasarruf eğilimi, ekonomik büyümenin temel öğelerinden biridir.

 Gelişmekte olan bir ekonomide vergi kapasitesini belirleyen etkenler: Nüfus artışhızı, Bozuk gelir dağılımı, Fert başına düşen gelir düzeyi , vergi denetiminin etkinliği

 Gelişmekte olan ülkelerde vergi yönetiminin zayıf olmasıGümrük vergisini ön plana çıkarmaktadır.

 Yüksek faiz oranıile yatırımların getiri süresi arasındaki ilişki: Kısa sürede getiri sağlayan yatırımlar tercih edilir.

 Gelişmekte olan ülkelerde özellikle artan oranlı vergilerin kullanıldığıdurumda kamu ve özel yatırımların birbirine rakip olduğu iddia edilebilir. Bu mantık Kamu yatırımları, teşvik edici olduğunda genel verimlilik artışı sağlayacağı gerekçesi ile reddedilebir.

 Kamu kesimi projeler değerlendirilirken dikkate alınanlar: Dışsal maliyetler , Doğrudan faydalar , DolaylıFayda , Doğrudan maliyetler

 Gerçek gelir üzerinden alınan dolaysız vergilerin yol açabileceği en önemli sakınca Toplam birikim düzeyinin azalmasıdır.

 Bir ekonomide gelişmenin ilk aşamalarında Gider vergisi ağırlıklıolarak uygulanır.

 Ortalama vergi oranıyüksek , marjinal vergi oranı düşük olan bir vergi sisteminde Gelir etkisi en fazladır.

 Dolaylıvergilerin özellikleri: Tüketim üzerinesalınır , Malların fiyatını yükseltir Uyarılmış yatırımlarıartırır , Tüketim harcamalarının azalmasına neden olur .

 Türkiye'de 1980'li yıllarda uygulanan ekonomi politikasıİhracatın artırılmasına bağlıbir kalkınma anlayışına dayanır.

 Türkiyede 1970'lilerden sonra Türkiye'yi istikrarsızlığa iten ve 28 Ocak 1980 kararlarına
sürükleyen unsurlar: Üretim niteliği ve üretim teknolojisinin geri kalması, Fiyatların hızla
yükselmesi , İthal girdilere aşırıbağlıkalınması, Spekülatif faaliyetlere ağırlık verilmesi

 1980'li yıllarda izlenen ekonomi politikasının uygulama sonuçlarıincelendiğinde İhracatın artırılması amacının öne çıktığı görülmektedir.

 Devlet depresyonla mücadele etmek için bütçe açığı verir bunu borçlanmayla finanse etmek isterse konjonktür politikasına ters düşmemek için borçlanmanın Merkez Bankasından yapılması gerekir.

 Vergilerin kişisel gelir dağılımıüzerindeki etkilerini gösteren yönteme Lorenz eğrisi yöntemi denir.

 Gerçek gelir üzerine salınan dolaysız vergilerden vergi kaçırma kanallarının fazla olmasının sonuçları:
Kamu kesimine aktarılan fonların az olması,
Tasarruf kanallarının özel birimlerce verilmesi ,
Sermaye birikiminin özel sektörde oluşması,
Vergilemede adalet ilkesinin sarsılması

 Yeniden gelir dağılımıdeğiştirilmesi maliye politikasının temel amaçlarından biri değildir.

 Yerel yönetimlerin kendi gelir kaynakları: Emlak vergisi , Bazımeslek vergileri , İşyeri kurma izin rüsumları, Hemşehrilik mükellefiyetleri

 Ani amortismanın getirisi ilk yıllarda elde edilen yatırımlarıdaha avantajlıhale getiren bir teşvik aracıdır.

 Klasik yaklaşımın temel varsayımları: Her arzın kendi talebini yaratması, Bütün piyasalarda tam rekabetin geçerli olması, Ekonominin tam istihdamda olduğu , Miktar kuramının geçerli olması

 Keynesyen Yaklaşıma göre Kamu harcamalarının arttırılmasıtoplam talebi doğrudan doğruya ve kesinlikle artırır.

 Post Keynesyen beklentilerin ekonomik davranışa hakim olduğunu ve bir ekonomide yatırımların temel belirleyicisi olduğunu savunur.

 Philips Eğrisi analizi Tam istihdam - Fiyat istikrarı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

 Tam istihdam bütçe fazlasında bir değişikliğe yol açabilen öğeler: Vergi oranları, Kamu harcamaları, Fiyat düzeyi , Potansiyel gayrisafi milli hasıla

Maliye politikasının araçları: Kamu cari harcamaları, Kamu yatırım harcamaları, Katma
Değer Vergisi hasılatı, Gelir vergisi oranı

 Transfer harcamalarındaki değişikliklerin, milli gelir üzerinde aynımiktardaki reel harcamalara oranla daha az bir etkiye sahip olmasının temel nedeni Transfer harcamalarından yararlananların gelirlerinin bir kısmınıtasarruf etmeleridir.

 Kamu harcamalarında gerçekleştirilecek bir artış eşit düzeyde vergi artışıile finanse edildiğinde milli gelir denge düzeyindeki değişme Kamu harcamasındaki artışkadar artar .

 Keynesyen yaklaşıma göre yatırım talebi faiz esnekliği Sıfırdır.

 Esnek döviz kurunun benimsendiği bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinde meydana gelecek bir artıştan dolayıÜlke parasının değeri düşer, İhracat azalır, İthalat artar, Yurt dışına döviz çıkışıartar.
 Yatırım talebi faiz esnekliğinin sonsuz kabul edildiği bir ekonomide Para arzıartışı yoluyla milli gelirarttırılabilir.

 İhtiyari maliye politikasıyönteminde önlemlerin fiilen uygulamaya konmasıile ekonomik
istikrarsızlığın giderilmesi arasındaki süre Etkilemeye ilişkin gecikmeye örnektir.

 Gider vergileri içinde konjonktürel esnekliği en düşük olan vergi Özel tüketim vergisidir.

 Kişisel gelir vergisinin konjonktürel esnekliğini arttıran etkenler: Artan oranlılık derecesinin kuvvetli olması, Verginin kaynaktan kesme usulü ile tahsil edilmesi , Vergi matrahnın konjonktürel gelişmeye hassas gelir türlerinden oluşması, Verginin tahsil süresinin kısa tutulması

 Anti-enflasyonist politikaların gündeme geldiği dönemlerde en şiddetli darbeyi Yatırım harcamaları almaktadır.

 Kamu cari harcamalarında yapılacak bir kısıntı aşağıdaki etkilerden hangisini ortaya çıkan etkiler: Önceden yapılmışkamu yatırım harcamalarının veriminin düşmesine yol açar. Personel ödemelerinde yapılan kısıntısosyal adalet ilkesi ile çatışır. Uzun dönemde üretimde kalite kaybına yol açar. Toplam kamu harcamalarıüzerindeki baskıazalır.

 Anti-enflasyonist politika aracıolarak servet vergilerinin doğurabileceği en önemli sakınca Servet dağılımınıbozmasıdır.

 "Artan Kamu HarcamalarıHipotezi" iktisatçı Wagner tarafından ortaya atılmıştır.

 Devlet tahvillerinin halka satılmasıdurumunda Vadeleri içinde kişi ve kurumların portföyünde tutulmasılikiditeyi kısıcıetki en yüksektir.

 Enflasyonda uzun vadeli borçların kısa vadeli borçlara tercih edilmesinin temel nedeni Likiditeyi daha fazla kısabilmeleridir.

 Devlete borç verenlerin ileride bu borca ait faiz yükü geleceğinden dolayıtasarruf oranlarını arttıracaklarınısöyleyen görüşBarro Hipotezidir.

 Durgunluk dönemlerinde gelir vergisi otomatik istikrar sağlayıcıolarak Artan oranlıtarife yapısıile etkili olur.

 1930'lara gelininceye kadar kuram ve uygulamadaki hakim görüştam istihdam ve fiyat istikrarının Otomatik olarak sağlanacağınısavunmaktaydı.

 B.Kitching'in 1971'de yapısal işsizlik ve enflasyonunbir arada görünmesi olayınıaçıkladığıyaklaşım Real Crowding Out Hipotezi

 Keynesyen Yaklaşıma göre geçici bir vergi azalmas toplam talep üzerinde ani ve önemli bir etki yaratarak milli gelirin yükselmesine neden olur.
 Neo klasik yaklaşıma göre sermaye hareketlerinin de kapsandığıdışa açık küçük bir ekonomide bütçe açıklarıNet ihracatın dışlanmasına neden olur.

 İthal girdi fiyatlarının çok artması, gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan enflasyonun mali olmayan bir nedenidir.

 Gelişmekte olan ülkelerde görülen iç istikrarsızlık kaynakları: Tarımsal üretimdeki değişmeler , Devletin mali sorunlarıyönetmedeki hataları, Politik karışıklık ve istikrarsızlıklar , İzlenen yanlışpara politikaları
©2005 - 2009 X-Paylasim.com - Genel eğlence ve bilgi paylaşım platformu. SimpleX vBulletin Theme
Web Dizini Powered by vBulletin® Version Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Silkroad Online Grup Hepsi Forum Grup Hepsi film indir funda kılıç Billur Yazgan